Sluiten
Terug naar home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Innoval BV.Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer xxxxxxxxxxx

Gendt, 1-3-2016

Algemene leveringsvoorwaarden van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innoval bv., gevestigd en kantoorhoudende te (6691 EJ) Gendt aan de Biezenkamp 21, hierna te noemen: “Leverancier”.

1. Definities

In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: De hierna volgende Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Leverancier: Innoval BV en met haar gelieerde maatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.

Afnemer: Iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon die producten van Leverancier afneemt dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst terzake van de verkoop en levering van de Producten en/of diensten aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst terzake van de verkoop en levering van Producten door Leverancier, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Producten: Alle door Leverancier krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen of te verlenen en/of geleverde goederen of te verlenen en/of verleende diensten.

2. Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop die Leverancier aangaat, voorzover Leverancier daarbij als verkoper of dienstverlener optreedt. Tevens zijn de algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes die Leverancier doet voor het aangaan van deze overeenkomsten.

2.2 Algemene inkoopvoorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer, worden door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing van andere bedingen en/of voorwaarden heeft ingestemd.

2.4 Specifieke voorwaarden, nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen ten aanzien van een bepaalde overeenkomst, zijn slechts op die overeenkomst van toepassing, niet op enige vervolg opdracht, tenzij wederom nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Op eventuele vervolgopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen en offertes binden Leverancier niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

3.2 Prijzen genoemd in de offerte van Leverancier gelden tot het daarin genoemde tijdstip.

3.3 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Afnemer gelden als onherroepelijk.

3.4 Leverancier is slechts gebonden, indien en zoals hij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen. Een door leverancier gezonden factuurstaat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

3.5 Alle gewichten vermeld in Overeenkomsten worden bij benadering opgegeven. Feitelijke afwijkingen binnen een marge van maximaal plus of min 10%geven geen grond voor reclame. Leverancier behoudt het recht voor eventuele afwijkingen in rekening te brengen.

3.6 Gegevens welke zijn vermeld in door Leverancier verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullend informatie binden Leverancier niet.

4. Prijzen

4.1 Prijsopgaven van Leveranciers binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In offertes opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. vrachtkosten, verpakkingskosten, assurantie, in- en uitvoerrechten en eventueel door de Overheid te heffen rechten en/of belastingen of heffingen.

4.2 Indien zich na het totstandkomen van de Overeenkomst en voordat deze volledig is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in de kostenfactoren van de Leverancier, in de ruimste zin genomen, kunnen deze worden  doorberekend aan Afnemer met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.

4.3 Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meerwerk in rekening te brengen ook indien het meerwerk en de daarvoor in rekening te brengen prijs vooraf niet schriftelijk zijn overeengekomen. Op de meerwerkprijs zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

5. Emballage

5.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door Leverancier tegelijk met de geleverde Producten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

5.2 Voor de op kosten van de Afnemer geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door Leverancier aan Afnemer een creditfactuur verzonden. Het staat Afnemer niet vrij de emballage met andere facturen te verrekenen.

5.3 Afwijkend van het in de vorige leden bepaalde, wordt geen creditfactuur verzonden ter zake van in slechte staat geretourneerde emballage, noch ter zake van verpakkingsmateriaal dat slechts éénmaal als zodanig kan worden gebruikt.

6. Levertijd

6.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door Leverancier opgeven levertijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door Leverancier te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in het bezit van Leverancier zijn danwel naar de mening van Leverancier de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Leverancier een eerste betaling bij bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag, waarop deze betaling is ontvangen.

6.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd van zodanige aard is, dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer dient in dat geval Leverancier in gebreke te stellen waarbij tenminste een periode van vier weken in acht genomen dient te worden waarbinnen Leverancier alsnog de mogelijkheid heeft de grond voor partiële ontbinding weg te nemen.

6.4 Bij levering op afroep heeft Leverancier het recht, indien door of namens Afnemer binnen drie maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen, Afnemer schriftelijk te sommeren een termijn te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan Leverancier de Producten op kosten van Afnemer zal kunnen opslaan, terwijl Leverancier voorts gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen. Bedoelde door Afnemer na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal twee maanden, of zoveel korter als Leverancier wenst, met dien verstande dat de door Afnemer te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan twee maanden, tenzij Leverancier alsnog schriftelijk instemt met een kortere termijn. Leverancier is jegens Afnemer nimmer aansprakelijk terzake van door haar geleden bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect ten gevolge van opslag van de door Producten als hiervoor bedoeld.

7. Levering en risico

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 worden de producten geacht te zijn geleverd en door Afnemer aanvaard, alsmede gaat het risico voor de geleverde Producten over op Afnemer:

a. Bij levering af fabriek:

zodra de Producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de Producten naar Afnemer, zijn geladen. Indien levering af fabriek in een schip wordt verlangd, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

b. Bij levering af fabriek op afroep:

zodra de Producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van  Producten naar Afnemer, en/of vervoer naar een opslagplaats ten behoeve van Afnemer, met name ingeval van opslag als bedoeld in artikel 6.4, al dan niet op diens verzoek of met zijn toestemming, zijn geladen. Afnemer is verplicht tijdig doch in elk geval binnen één maand na opdrachtbevestiging door Leverancier de leveringstijdstippen van de betrokken hoeveelheden na overleg met Leverancier nauwkeurig schriftelijk aan te geven.

c. Bij levering franco werk:

zodra de Produkten zijn aangevoerd en/of zijn gelost bij het werk of magazijn van Afnemer, mits aan de verharde weg gelegen, of zover het vervoermiddel (met aanhanger of oplegger) op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg -dit ter beoordeling van de vervoerder -het werk of magazijn kan bereiken en verlaten. De lossing dient terstond na aankomst te geschieden. Indien op meer dan één door Afnemer aan te wijzen losplaats moet worden gelost, kan voor iedere meerdere losplaats door Leverancier tenminste €50,- of een nader door Leverancier vast te stellen bedrag aan vervoerskosten bij Afnemer in rekening worden gebracht.

7.2 Indien geen afroep als bedoeld onder 7.1 sub b, plaatsvindt voor of op het overeengekomen tijdstip, of ingeval opgave van leveringstijdstippen als hiervoor bedoeld binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is Leverancier na Afnemer ingebreke te hebben gesteld gerechtigd:

(i) de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding, of

(ii) voor de hoeveelheid, die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen, onverminderd het recht van Leverancier op aanvullende schadevergoeding. Na laatstgenoemde betaling gaan de op afroep te leveren Producten hier bedoeld over in eigendom van Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 12 en

onverminderd het recht van Leverancier deze Producten van zijn terrein af te voeren en elders op te slaan zolang de Producten door Afnemer niet zijn afgeroepen of zijn afgeroepen maar niet getransporteerd.

7.3 Indien in geval van levering af fabriek of franco werk de producten om welke reden dan ook niet door Afnemer tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, zal Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan, of aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft Afnemer de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter verminderd met de netto opbrengsten van de verkoop aan die derde.

8. Hoedanigheid, keuring, acceptatie

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden bij aanbiedingen en/of levering volgens door ons aan te geven Deutsche Industrie Normen (D.I.N.), deze norm slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de te leveren Producten. Andere dan door de D.I.N. gestelde kwaliteitsmaatstaven zijn slechts bindend voor zover deze door Afnemer in zijn opdracht nauwkeurig zijn omschreven en door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

8.2 Indien en voor zover de Producten op verzoek van Afnemer worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring door derden afgegeven, worden deze Producten geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door Afnemer als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring van bedoelde derden.

8.3 In geval van afkeuring van de geleverde of af te leveren Producten is Leverancier gerechtigd herkeuring te verlangen bij een door Leverancier in overleg met Afnemer aan te wijzen erkend toetsingsinstituut. Afnemer zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van Leverancier of diens gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De kosten van de in dit artikel bedoelde herkeuring zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.

8.4 Bij levering af fabriek wordt de acceptatie van de Producten geacht te hebbenplaatsgevonden door verlading op verzoek van of met toestemming van of namens Afnemer en in geval van verlading te behoeve van opslag als bedoeld in artikel 7.1 sub b door verlading zonder verzoek of toestemming van of namens Afnemer. Bij levering franco werk of magazijn dient de acceptatie plaats te vinden bij het vervoermiddel, direct na aankomst. De ontvanger is verplicht de acceptatie op het vervoeradres voor ontvangst af te tekenen of te doen aftekenen. Bij achterwege blijven van acceptatie direct na aankomst wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden door de enkele aflevering ter plaatse.

9. Reclames

9.1 Een bij aflevering van bij de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de Produkten juist weer te geven, behoudens tegenbewijs door Afnemer. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om op andere wijze dan door overlegging van genoemde documenten levering te bewijzen.

9.2 De hoeveelheid geleverde Producten dient door de Afnemer te worden gecontroleerd. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient Afnemer binnen 24 uur bij Leverancier te melden. Over deze klachten dient voorts binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen deze termijn is gereclameerd zijn de op de bij de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soort gelijk document vermelde hoeveelheden bindend en worden de daarop door Leverancier opgegeven hoeveelheden door Afnemer geacht te zijn geaccepteerd.

9.3 Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de Producten, zoals kwaliteit en afmeting, kan Afnemer slechts aanspraken jegens Leverancier ontlenen, voorzover het gebreken betreft die direct bij aflevering door Afnemer door middel van inspectie kunnen worden geconstateerd, indien Afnemer het bestaan van zulke bezwaren onmiddellijk (binnen 8 dagen na levering) schriftelijk aan Leverancier meldt.

9.4 Gebreken die redelijkerwijs iet binnen bovengenoemde termijn door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk ter kennis van Leverancier te worden gebracht. Terzake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.

9.5 Reclames terzake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de Producten zijn verwerkt of indien deze gebreken niet binnen bovenvermelde termijnen zijn gemeld.

9.6 Leverancier zal na reclame in de gelegenheid worden gesteld de Producten te controleren; hiervoor zal de Afnemer alle medewerking verlenen. Reclame terzake van Producten die niet door Leverancier gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk. Producten kunnen door Afnemer niet worden geretourneerd zonder toestemming van Leverancier. Terzake van Producten die zonder toestemming van Leverancier worden geretourneerd, zal niet kunnen worden gereclameerd.

9.7 Afnemer kan geen aanspraken doen gelden jegens Leverancier terzake van reclame over gebreken van Producten zolang Afnemer enige, ook daar niet rechtstreeks tegenoverstaande, verplichtingen jegens Leverancier nog niet is nagekomen.

9.8 Indien enige reclame door Leverancier wordt erkend, is Leverancier gerechtigd te zijner keuze de geleverde Producten opnieuw te leveren indien noodzakelijk van een of meer andere fabrieken dan de zijne, danwel Afnemer voor de betreffende leverantie of een gedeelte daarvan te crediteren. Tot meer of iets anders dan het in de vorige zin bepaalde is Leverancier nimmer gehouden.

10. Tekeningen, berekeningen en gewichten

10.1 Indien tekeningen, berekeningen en/of gewichten die betrekking hebben op de te leveren Producten door Leverancier worden geproduceerd, behoeft de Leverancier niet eerder met productie van de producten aan te vangen dan nadat schriftelijke goedkeuring door Afnemer op de door Leverancier vervaardigde tekeningen, berekeningen en/of gewichten is verstrekt.

10.2 Indien tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden worden verstrekt, zal niet eerder met de productie worden aangevangen dan nadat deze zijn ontvangen en goedgekeurd door Afnemer en Afnemer daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Leverancier. Voor (de gevolgen van) onjuistheden, het uitblijven van tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden verstrekt of te maken, is Leverancier jegens Afnemers nimmer aansprakelijk.

11. Betaling en zekerheidsstelling

11.1 Betalingen door Afnemer dienen zonder korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2 Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.

11.3 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen en eventuele schulden uit andere hoofde, die het langst openstaan, ook in het geval dat Afnemer meldt dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen of schulden.

11.4 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.5 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Afnemer zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente + 1%, alsmede incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde tarieven.

11.6 Indien levering in gedeeltes en op verschillende data is overeengekomen, kunnen door Leverancier deel-facturen worden verzonden. tevens is Leverancier in dat geval, alsmede indien andere Overeenkomsten door Leverancier nog dienen te worden uitgevoerd, gerechtigd al haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsten op te schorten, voor zolang als de Afnemers jegens Leverancier op welke wijze dan ook ingebreke blijft.

11.7 Indien Leverancier redelijke gronden heeft te twijfelen aan de behoorlijke nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen heeft Leverancier het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor de betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van Leverancier is verschaft, de levering op te schorten en/of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor Leverancier ontstane schade op Afnemer te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.

11.8 Alvorens te presteren kan Leverancier een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen voor Producten die op verzoek van Afnemer speciaal en alleen voor de Afnemer worden geproduceerd.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op Afnemer nadat deze alle vorderingen van Leverancier betreffende de tegenprestatie van de door de Leverancier aan Afnemer krachtens de Overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren Producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.

12.2 Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde Producten bij voorbaat een bezitloos pandrecht ten behoeve van Leverancier gevestigd. Leverancier is bevoegd dit pandrecht te registreren.

12.3 Het is Afnemer niet toegestaan, zolang de producten nog in eigendomstoebehoren aan Leverancier, danwel zolang hierop nog een bezitloos pandrecht rust, deze te vervreemden, verpanden of op enige wijze daarover te beschikken, tenzij Afnemer als wederverkoper zijn bedrijf uitoefent, wat tot doel heeft verkoop van zaken als de Producten. In dat geval zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de Produkten op de derde-afnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand te behoeve van Leverancier en verplicht de Afnemer zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Leverancier staat slechts in voor kwaliteit van de door hem geleverde Producten indien en voor zover deze worden gebruikt en toegepast door terzake kundigen, overeenkomstig de geldende- en gebruiksvoorschriften, onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

13.2 Leverancier is in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst, slechts gehouden tot het aanvullen van ontbrekende respectievelijk het vervangen van gebrekkige Producten en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde Producten, zodra hem dit redelijkerwijs mogelijk is. Ingeval Afnemer ondanks bedoelde hernieuwde prestaties aantoonbare schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal Leverancier tot niet meer gehouden zijn dan het in het volgende lid bepaalde bedrag.

13.3 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het aan Afnemer gefactureerde bedrag, waarbij voor Afnemer een eigen risico geldt van € 2.270,- per gebeurtenis.

13.4 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

13.5 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Leverancier of diens leidinggevend personeel, zal Afnemer Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met de Producten, voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van de Producten of uit het in het verkeer brengen van de Producten.

13.6 Afnemer vrijwaart Leverancier volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet) nakoming door Leverancier van verplichtingen uit hoofde van enige  vereenkomst met Afnemer.

13.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijken in en/of discrepantie tussen kwaliteitseisen, die door Afnemer zijn gesteld en die hem door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.

13.8 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de Produkten welke niet behoren tot de normale werkzaamheden van Leverancier en door Leverancier bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van afnemer worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

13.9 Indien deze overeenkomst zaken betreft die Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is Leverancier verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor de derde jegens Leverancier verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor Afnemer gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.

14. Overmacht

Leverancier heeft het recht, indien zich tijdens uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, de Overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. Als voor overmacht in aanmerking komende omstandigheden gelden ondermeer, zonder daartoe beperkt te zijn, bedrijfsstoornis, bedrijfsonderbreking, in- en uitvoer verboden, verkeersstoringen, oorlog, werkstaking alsmede het gebrekkig dan wel niet tijdig leveren van zaken door toeleveranciers van Leverancier.

15. Tussentijdse beëindiging

Indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, alsmede indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, of een verzoek tot surséance van betaling wordt gedaan, dan wel indien Afnemers vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt of Afnemer anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen op te schorten, danwel te beëindigen. Producten die als wel door Leverancier geleverd zijn, maar nog niet betaald, kunnen alsdan teruggevorderd worden, een en ander onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, kosten en rente.

16. Intellectueel eigendom

Leverancier en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door INNOVAL aangeboden en/of verkochte producten.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten, waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst worden, voorzover dwingend rechtelijk bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), zoals dit van kracht is op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Leverancier er de voorkeur aangeeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter. In het geval Afnemer een geschil aanhangig wenst te maken tegen Leverancier dient hij zulks schriftelijk aan Leverancier mede te delen, waarna Leverancier gedurende 14 dagen de mogelijkheid heeft om zijn voorkeur voor de gewone rechter schriftelijk uit te spreken, bij in gebreke waarvan Afnemer het geschil bij het NAI als voornoemd aanhangig dient te maken. Indien een vordering voor de gewone rechter aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de Rechtbank te Arnhem danwel de Kantonrechter te Arnhem bevoegd van de vordering kennis te nemen.